Royal News

ข่าวเกี่ยวกับพระราชสำนัก

newsRoyal NewsSouth region

องคมนตรีประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567

Read More
newsroyal project

เปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14

Read More
newsroyal project

สำนักงาน กปร.สร้างเครือข่ายผลแห่งการพัฒนาเปิด นบร.รุ่นที่12

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดนราธิวาส

Read More
newsRoyal News

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน “หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์” ฉบับธรรมนาวา “วัง” แก่ชาวไทย

Read More
newsRoyal Newsroyal project

องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More
North regionRoyal News

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฏรและผู้ปฏิบัติงาน จ.พะเยา เพื่อบรรเทาความหนาว

Read More
newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุม

Read More
newsRoyal News

ทร.จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

Read More