South region

ภาคใต้

newsRoyal NewsSouth region

องคมนตรีประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดนราธิวาส

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More
newsRoyal Newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดกระบี่

Read More
newsRoyal Newsroyal projectSouth region

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

Read More
newsRoyal Newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 สนองพระราชปณิธาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

Read More
newsRoyal Newsroyal projectSouth region

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

Read More
newsRoyal Newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวันที่สอง

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More
newsroyal projectSouth region

องคมนตรีเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

Read More