North region

ภาคเหนือ

newsNorth regionroyal project

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯห้วยฮ่องไคร้ ร่วมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

Read More
newsNorth regionroyal project

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

Read More
newsNorth regionroyal project

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9

Read More
newsNorth regionroyal project

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Read More
North regionRoyal News

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฏรและผู้ปฏิบัติงาน จ.พะเยา เพื่อบรรเทาความหนาว

Read More
newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุม

Read More
newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดเชียงใหม่

Read More
newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดเชียงใหม่

Read More
newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบสิ่งของพระราชทาน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่

Read More
newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

Read More