newsNorth regionroyal project

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯห้วยฮ่องไคร้ ร่วมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา” จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2567

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งด้านการพัฒนาป่าไม้ แหล่งน้ำ การประมง และเกษตรกรรม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยโดยพร้อมใจดำเนินการจัดงานภายใต้ชื่อ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา”

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
-ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
-มอบโคแก่เกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร จำนวน 72 ตัว
-ปล่อยปลาตะเพียน จำนวน 144,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำที่ 2 ได้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 72,000 ตัว และโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 72,000 ตัว
กิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น และกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 6 หลักสูตร หลักสูตรละ 72 คน ได้แก่
– การทำสบู่
– การทำน้ำหมักชีวภาพ
– การแปรรูปชาผักเชียงดา
– การทำสบู่ข้าวกล้อง
– การทำข้าวเกรียบเห็ดหอม
– การทำเห็ดสวรรค์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และมอบรางวัลให้แก่เกษตรกร ได้แก่
– การประกวดกบ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์กบ
– การประกวดพืชพันธุ์ผลไม้
ได้แก่ เห็ดภูฐาน ฟักเขียว และกล้วยน้ำว้า
และร่วมสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่นภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กปร.