newsNorth regionroyal project

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 09.10 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โอกาสนี้ ผู้แทนกรมชลประทานบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ ผลการดำเนินงานการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดแพร่ และจังหวัดตาก ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 และผลการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จากนั้นองคมนตรี และคณะฯ เยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ และพบปะราษฎรในพื้นที่

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชร และมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาวางโครงการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2521 กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริเปิดโครงการชลประทานประเภทรับน้ำนอง พื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรขึ้น โดยในปี 2524 ได้ก่อสร้างอาคารปากคลองส่งน้ำบริเวณตลิ่ง และขุดลอกคลองชักน้ำรับน้ำจากแม่น้ำปิง แล้วเสร็จในปี 2528 สามารถส่งน้ำในพื้นที่ได้ประมาณ 100,000 ไร่

ต่อมาในปี 2530 จังหวัดกำแพงเพชร ประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง ทำให้พืชผลด้านเกษตรกรรมได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาน้ำจากแม่น้ำปิงไม่ไหลเข้าโครงการชลประทานประเภทรับน้ำนอง ทางด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง จึงมีการเสนอโครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงเพื่อยกระดับน้ำให้เข้าคลองส่งน้ำ โดยก่อสร้างในบริเวณใต้คลองส่งน้ำโครงการท่อทองแดงเป็นแห่งแรก เป็นโครงการนำร่อง แต่ก็ประสบปัญหาไม่สามารถส่งน้ำเข้าระบบได้ ในปี 2536 จึงได้ดำเนินการสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง และในปี 2547 ได้มีการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่และท่อระบายน้ำปากคลอง ต่อมาในปี 2555 โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงได้ยกระดับเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง และได้มีการพัฒนาระบบคลองส่งน้ำ ปรับปรุงอาคารปากคลองส่งน้ำใหม่ จากเดิมรับน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าในอัตรา 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มเป็น 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้เพิ่มพื้นที่ส่งน้ำในเขตชลประทานได้ประมาณ 245,560 ไร่ พื้นที่นอกเขตชลประทานได้ประมาณ 82,240 ไร่ และพื้นที่รับประโยชน์ในเขตจังหวัดสุโขทัย บริเวณอำเภอคีรีมาศ และอำเภอกงไกรลาศ ได้ประมาณ 56,000 ไร่ รวมพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบการส่งน้ำประมาณ 383,800 ไร่

ในการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำแผนการปรับปรุงโครงการฯ ประกอบด้วย การปรับปรุงช่วงต้นคลอง การปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ จำนวน 20 สาย และโครงการแก้มลิง จำนวน 24 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 74 กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงให้สามารถใช้น้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งด้านอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม การประมง รวมถึงช่วยลดปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนำความสุขมาสู่ประชาชนได้อย่างมั่นคงสืบไป

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.