newsSocial News

กลุ่มคนพิการโหวต “ซีพี” เป็นหนึ่งใน “องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อคนพิการ”

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 – คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดพิธียกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม  เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรและบุคคลผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการฯ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ จำนวน 45 องค์กร และบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม จำนวน 66 คน ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น 1 ในองค์กรที่ได้รับการโหวตคัดเลือกจากกลุ่มผู้พิการว่าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการมาโดยตลอดทั้งด้านการให้โอกาสในการทำงาน และการสร้างงาน สร้างอาชีพ  ทั้งนี้นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนเครือฯรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือได้รับเกียรติบัตรนี้ด้วยได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด พิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา  กล่าวว่า  วุฒิสภาให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางโดยเฉพาะคนพิการ  ซึ่งประเทศไทยโชคดีที่มีหน่วยงานและองค์กรโดยเฉพาะภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนช่วยเหลือคนพิการ ถือเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการ  ซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้ก็มาจากกลุ่มคนพิการทั้งกลุ่มผู้พิการทางสายตา กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน กลุ่มผู้พิการทางสติปัญญา และกลุ่มผู้พิการทางร่างกาย เป็นผู้ให้ข้อมูลและโหวตมีหน่วยงานหรือบริษัทใดบ้างที่ช่วยเหลือและให้โอกาสในการทำงาน
“45 องค์กร ที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ มาจากการพิจารณาคัดเลือกของคนพิการ ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่เข้ามาขับเคลื่อน เพราะฉะนั้นในฐานะของประธานคณะกรรมาธิการฯ ต้องขอขอบคุณทุกองคาพยพในสังคมไทยที่เกื้อหนุนเกื้อกูลให้กับคนพิการได้มีที่ยืนในสังคมไทยและสามารถมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนปกติทั้งหมด” ประธานกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม กล่าว
ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยการนำของนายสุภกิต  เจียรวนนท์  ประธานกรรมการ  ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการมาโดยตลอด  โดยมีนโยบายให้เครือซีพีและบริษัทในเครือ สนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน , เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี , เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ ,เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ , เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งทั้งหมดนี้มุ่งเน้นให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
สำหรับการช่วยเหลือคนพิการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วยสนับสนุนการฝึกอาชีพ และสร้างงานให้กับคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจ้างงานคนพิการมาตรา 33 และ 35 ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน ทั้งนี้ยังมีการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมคนตาบอดและคนพิการ  มีการสร้างอาชีพให้คนพิการเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม   สนับสนุนการเปิดร้านยิ้มสู้คาเฟ่เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ เป็นต้น
นอกจากนี้ภายในงานได้มี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มาร่วมแสดงความยินดี  รวมไปถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความประทับใจจากเหล่าผู้พิการที่ออกมาแสดงความสามารถทั้งร้องเพลงและเต้นรำให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับชมกัน
ขอบคุณ สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์