newsroyal project

เปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร นางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14 โดยมีนางอรอนันต์ วุฒิเสน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

สำนักงาน กปร. ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสานรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม โอบอ้อมสังคมยั่งยืน”  มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งสิ้น 41 ทีม จาก 33 สถาบัน และได้รับการคัดเลือก 20 ทีม ทีมละ 4 คน รวม 80 คน จากทั่วประเทศ ซึ่งค่ายเยาวชนนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2567

ตลอดการจัดค่าย เยาวชนจะได้เรียนรู้ผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรที่นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไปพร้อมกับการทดลองลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ จะได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราว การนำ AI มาช่วยในการค้นหาข้อมูล และศึกษาดูงานของหน่วยงานที่นำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริไปปรับใช้ รวมถึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม พร้อมกับกิจกรรมสันทนาการที่เน้นการมีส่วนร่วม รู้รัก สามัคคี และเกื้อกูลกันในการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

หลังจากเข้าร่วมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) แล้ว เยาวชนจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถอดบทเรียน พร้อมสร้างสรรค์ผลงานของทีม เพื่อส่งโครงการเข้าประกวดชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล และเป็นเยาวชนเครือข่ายในการสืบสาน รักษา และต่อยอดขยายผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่สถาบันการศึกษา ภูมิลำเนาของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

ในช่วงเช้าของวันที่23เมษายน 2456 นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร ผู้อำนวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์ และนายสรรัตน์ ปวริญญานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วม Talk show ในหัวข้อ ความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผลสำเร็จจากการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยน้อง ๆ จะได้รับทราบว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำคัญอย่างไร แนวทางการพัฒนาที่ทรงวางรากฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.