newsNortheast regionroyal project

องคมนตรีติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรชมนิทรรศการโครงการ และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการ โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เพื่อสร้างประโยชน์และความยั่งยืนให้แก่ราษฎรสืบไป

จากนั้น คณะพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์พร้อมกับตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของโครงการ โอกาสนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มเงาและความเขียวชอุ่มให้แก่พื้นที่ ต่อจากนั้น รับชมการสาธิตการเพาะเห็ด ร่วมหยอดเชื้อเห็ด และเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายพิทักษ์ และนางรังสรรค์ อินทนนท์ เกษตรกรบ้านค้อใต้ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร ที่ได้นำกล้าไม้ตระกูลยางนาใส่เชื้อไมคอร์ไรซ่า จากโครงการฯ มาปลูกในพื้นที่ของตนเอง สามารถสร้างรายได้จากการเก็บเห็ดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงนำกล้าไม้เศรษฐกิจมาปลูก อาทิ ต้นประดู่ ต้นพะยูง ต้นมะค่าโมง สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ต้องการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณสบแม่น้ำชี – ลำน้ำยัง เป็นพื้นที่ทางไหลตะกอนน้ำหลาก เสมือนแก้มลิงของจังหวัดยโสธร ส่งผลให้ราษฎรประสบปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปี ราษฎรไม่สามารถทำนาและทำการเกษตรได้ ทำให้เกิดปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการบริหารจัดการโครงการ ปรับปรุงขุดลอกหนองอึ่ง พัฒนาและปรับปรุงดิน พัฒนาป่าไม้และป่าชุมชน และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ รวมถึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร อาทิ ด้านเกษตรผสมผสาน ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน ด้านศิลปาชีพ และด้านส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้ราษฎร 15 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน 2,350 ครัวเรือน ราษฎร 7,506 คน ได้รับการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ รวมทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าชุมชนดงมัน เนื้อที่ 3,006 ไร่ และหนองอึ่งพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นแหล่งทรัพยากรอาหารสำคัญของราษฎรตำบลค้อเหนือ ได้รับการบริหารจัดการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีการขยายผลและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน ทั้งนี้ ยังได้ขยายผลสัมฤทธิ์โครงการไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง และตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

ขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กปร.