Environmentnewsroyal projectSouth region

สำนักงานกปร.ระดมสมองทุกภาคส่วน หาแนวทางการจัดการบริหารป่าพรุโต๊ะแดงอย่างยั่งยืน

นราธิวาส(10ก.ค.2561) นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) เป็นประธานเปิดการประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก–ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่รวมถึงประชาชน รวม 180 คน ร่วมสัมมนาครั้งนี้

สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงเช้าเป็นการเสวนาในเรื่อง “ทิศทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม” จากผู้แทนหน่วยงาน ประกอบด้วย นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร. นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 17 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหง-ลก และนายสุธา เทพทอง ราษฎร ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหง-โกลก ผู้แทนราษฎร ร่วมเสวนา เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดป่าพรุโต๊ะแดงให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง การศึกษาสภาพป่าพรุโต๊ะแดงที่เคยถูกไฟไหม้ และรูปแบบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุในลักษณะการขุดคูรูปแบบไข่ปลา เพื่อเป็นแนวกันชนและเป็นแนวกันไฟในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่ถูกต้องสอดคล้องตามหลักวิชาการ สามารถใช้เป็นแนวทางต้นแบบที่ดีอันเป็นแนวทางมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงที่ยั่งยืนต่อไป และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง แบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน

จากผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และการสัมมนาฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส ที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวนทั้งสิ้น 395 คน

หน่วยงานและราษฎรในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ แนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เช่น การบริหารจัดการน้ำที่ควรให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ด้านการบริหารจัดการน้ำควรมีการสร้างระบบชลประทานให้ครอบ คลุมขยายเขตบริเวณโดยรอบขอบพรุ ด้านการจัดการขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง ควรมีการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้ชัดเจนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคราษฎร ในส่วนประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ที่ควรส่งเสริมและนำนโยบาย Zoning ไปใช้อย่างจริงจัง รวมทั้งควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่เหมาะสมในทุกมิติต่อไป