pictures of the week

เสริมความรู้ รองรับมาตรฐาน GAP

         กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้าน GAP และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ GAP อาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอและอาสาสมัครเกษตร GAP อาสา ได้รับการพัฒนาเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP) และสามารถตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ได้ เมื่อระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินแปลงในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

            ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากทุกอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 70 คน ทั้งนี่ได้บูรณการความร่วมมือจากศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กรมการข้าว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง กรมวิชาการเกษตร จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตร