pictures of the week

ประกวดไหม

ระกวดไหม  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2560” พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดจัดการประกวดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดอุทัยธานี