EditorialnewsRoyal News

บทความ งาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข”เผยแพร่ผลสำเร็จแห่งการพัฒนา

นางสาวสลิลทิพย์ ซื่อตรง ผู้ชนะการประกวดร้องเพลงภูมิใจภักดิ์ รักษ์บ้านพ่อ ได้ขึ้นเวทีขับร้องเพลงนี้ในโอกาสพิธีเปิดงาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข” โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพบนกระดานดำและผืนผ้าใบ ในหัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต Soil and Water : a source of life” การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์​ BCG ในหัวข้อ​ “ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจ สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ BCG” และการประกวดร้องเพลง

โดยองคมนตรีได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมงานในโอกาสเปิดงานว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯแห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดำริแห่งแรก ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา แสดงตัวอย่างความสำเร็จ ให้เกษตรกร เยาวชนและประชาชน ได้ศึกษาดูงานและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน

งาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข” ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2566 เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กปร. กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

โดยเกษตรกรต้นแบบที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบอาชีพ มาร่วมแสดงผลงาน ดังเช่น ชุมชนบ้านหนองกระทิง ปลูกผัก รักษ์ช้าง สร้างรายได้ โดยผู้ใหญ่บ้าน ประทุม พนากูล เล่าว่า ได้ใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชน มาจัดสรรให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเข้ากินพืชผล มาปลูกผักสร้างรายได้เสริม โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ให้ความรู้และส่งเสริมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างยั่งยืน

ส่วนบีบี กรีนฟาร์มของนายศราวุธ ภูมินอก ได้รับความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯมาปรับสภาพดินทรายที่ขาดความสมบูรณ์มาปลูกป่าและทำการเกษตรแบบผสมผสานได้ จนปัจจุบันศราวุธและภรรยามีความคิดแปรรูปผลผลิตในสวนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการผลิตไวน์ผลไม้ และคราฟท์เบียร์

ขณะที่โรงเรียน ตชด.บ้านการบินไทย เป็นศูนย์บริการความรู้ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยนำความรู้ในการทำเตาไบโอชาร์ มาจัดแสดง ซึ่งทาง รร.ตชด.บ้านการบินไทยได้ใช้เตาไบโอชาร์ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน และยังเผยแพร่ส่งเสริมการทำเตาชนิดนี้ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่มีอยู่35ครัวเรือนด้วย

ทางด้านนางสมรัตน์ อินทศรี เจ้าของเงินงอกฟาร์ม ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง ได้เพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง พร้อมกับปูนาและปลาไหลในรูปแบบครบวงจร สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยปีละ 54,000บาท

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดนิทรรศการ “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชา อยู่ดีมีสุข” การบริหารจัดการน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อาหารปลากินพืชลดต้นทุน ปศุสัตว์ สร้างสุข ชีวิตสดใสมีกินมีใช้ด้วยระบบสหกรณ์ เกษตรอัจฉริยะ สร้างป่า สร้างรายได้ การพัฒนาสวนรุกขชาติ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติ การใช้ประโยชน์สมุนไพรจากภูมิปัญญาไทย ชีวภัณฑ์สรรสร้าง เกษตรกรรมยั่งยืน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม และศิลปาชีพที่บ้านพ่อ อีกทั้ง มีการจัดกิจกรรมการประกวด กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “91 พรรษา 910 กล้า สร้างผืนป่า ที่บ้านของพ่อ”

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น การทำลูกประคบสมุนไพร การทำพวงกุญแจหญ้าแฝก เขียนเส้นทองบนถุงผ้า ทำคอกเทล สลัดโรล เห็ดสวรรค์ ชาสมุนไพรและยาดองน้ำผึ้ง สเปรย์แก้ปวดสมุนไพร ทำยาหม่องสมุนไพร ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ เป็นต้น มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม เข้าอบรม และเลือกซื้อสินค้าด้านการเกษตรได้ ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา.

 

บทความโดย สุวินา เอี่ยมสุทธา