newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

<span;>วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านโจ้โก้ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ส่วนหน้าเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเชิญถุงพระราชทาน จำนวนรวม 56 ถุง ไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ดังนี้ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 จำนวน 6 ถุง ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโจ้โก้ จำนวน 10 ถุง ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหัวกว๊าน จำนวน 10 ถุง ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านธารทอง จำนวน 10 ถุง กองร้อยทหารพรานที่ 3101 จำนวน 10 ถุง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จำนวน 10 ถุง

<span;>โอกาสนี้ องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคง และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาให้แก่พื้นที่แห่งนี้

<span;>ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์
<span;>สำนักงาน กปร.