newsRoyal Newsroyal project

องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.45 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

ปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎร รวม 119 โครงการ โดยเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 86 โครงการ โอกาสนี้องคมนตรี ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดขยายผลโครงการตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบาตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2528 เพื่อเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งกรมชลประทาน ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2533 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางพร้อมระบบส่งน้ำ สามารถเก็บกักน้ำได้ 5.070 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ความยาวรวม 9,700 เมตร สามารถช่วยเหลือราษฎรบ้านดงหมู ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร ประมาณ 2,000 ไร่ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

โอกาสนี้ องคมนตรี รับฟังผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำ จากผู้แทนกรมชลประทาน จากนั้นพบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และมอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อแพร่ขยายพันธ์ต่อไป

ต่อมา องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังโครงการฝายบ้านแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรบ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากราษฎรที่ได้สละที่ดินบางส่วนในการก่อสร้างโครงการ

ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรบ้านแก้ง และหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือพื้นที่ในฤดูฝน 330 ไร่ ฤดูแล้ง 60 ไร่ ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอีกด้วย โดยองคมนตรี รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำ พร้อมพบปะผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.