กระทรวงสาธารณสุข

HealthHealthynews

สธ.ปิดศูนย์EOCโควิดระดับกระทรวง1 ต.ค. 65 ผู้ป่วยโควิดอาการวิกฤตใช้ UCEP Plus ได้ทุกที่

Read More
Eventsnews

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเลิศประชารักษ์

Read More
Healthnews

เปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอมเพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วย

Read More
General

ทีมประเมินระดับโลกชื่นชมมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย

Read More