Generalnews

นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องรับมือน้ำหลากปีนี้-เร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชน

       ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลลา 13.30 น.วันที่ 21พ.ค.2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งภายหลังการประชุม นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (เลขาธิการ สทนช.) ในฐานะเลขานุการ กนช. และคณะ ได้แถลงผลการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า งานที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ ตั้งแต่ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ ที่มีหลายโครงการมากกว่า 90 แห่งนั้น จะต้องมีการติดตามให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น

            สำหรับเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูฝน เลขาธิการ สทนช.กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบผลการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งที่ผ่านมา ที่มีพายุฤดูร้อนเข้ามาทำให้ประเทศไทยไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้ง  จากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ภัยแล้งภาคการเกษตรประมาณ 23 จังหวัด แต่ปรากฏว่าไม่มี ทั้งนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน กนช. ได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาและแหล่งน้ำที่มีความจุปริมาณน้ำมากกว่า 80% รวมถึงแหล่งน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรับผิดชอบ  โดยมอบหมายให้กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ไปสร้างการรับรู้ภาคประชาชน  และนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมชลประทานนำแผนบริหารจัดการน้ำหลากรายพื้นที่ รายจังหวัด ที่กรมชลประทานทำอยู่แล้ว ไปปรับปรุงร่วมกับจังหวัด  ให้สร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่  โดยให้มีการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน ให้มีเจ้าภาพหลัก และให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับจังหวัดซักซ้อมแผนเตือนภัย วิกฤติภัยต่างๆ