Healthnews

เคาะแล้ว 5 ยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหา ท้องก่อนวัยอันควร กำหนด “ศธ-มท-สธ” บูรณาการให้ความรู้-ทักษะชีวิตแก่นักเรียน

ทำเนียบรัฐบาล(1 มิ.ย.256) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมมีเห็นชอบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังนี้

 • ยุทธศาสตร์1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม
 • ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธ์ภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น
 • ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร
 • ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิ์อนามันเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการทางสัมคมในกลุ่มวัยรุ่น
 • ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมการ บูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้
  พร้อมกันนี้่ ที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
 • 1)ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการสอบความรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตโดยบรรจุในข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในแต่ละช่วงชั้นทุกปีโดยให้ทันในการทดสอบในปี 2561 และแจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบผ่านโรงเรียน
 • 2) เร่งรัดให้คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เพศศึกษาและทักษะชีวิต
 • 3) ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกกฏกระทรวง เพื่อสนับสนุนและเสริมพลังบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความแข็งและมั่นใจในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 • 4) ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดมาตรฐานการให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรของหญิงวัยรุ่นหลังคลอดหรือหลังแท้งในโรงพยาบาล และ
 • 5) ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อการวิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์