Healthnews

จุฬาฯ จัดให้ ศูนย์รวมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

กรุงเทพฯ (9 มิ.ย.2561) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวภายหลังร่วมเป็นประธานเปิดงาน Chula UDC Open House ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา(สามย่าน) ซอยจุฬาฯ 15 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม เป็นศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ ให้ความรู้ และเป็นศูนย์รวมในการรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับผู้สูงอายุว่า กรมฯ มีแผนการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติ ได้แก่

1.มิติด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดสถานที่พำนักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

2.มิติด้านสังคม การส่งเสริมให้มีการจัดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ครอบคลุม 76 จังหวัด

3.มิติเศรษฐกิจ การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ

4.มิติด้านสภาพแวดล้อม ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านและสาธารณะ

5.มิติด้านนวัตกรรม พัฒานานวัตกรรมการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งนวัตกรรมภายในงาน ได้แก่ บูธวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ บูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมห้องตัวอย่างที่มีการจัดพื้นที่และแสดงอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ได้ที่ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซอยจุฬาฯ 15 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00น.