pictures of the week

ทบทวนแผนน้ำ

ทบทวนแผนน้ำ – นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จาก 12 ปี เป็น 20 ปี ระหว่างปี 2560 – 2579 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น