Editorialnewsroyal projectRoyal StorySouth region

ฝายบ้านปลายน้ำตกสร้างสุขให้ชาวท่าชนะ

สายน้ำจากโครงการฝายบ้านปลายน้ำตก ไหลมาจากต้นน้ำที่มีกำเนิดบนยอดเขาแดนลงมายังเบื้องล่าง แยกเป็น2สาย สายที่1ไหลลงคลองท่ากระจาย สายที่2ลงคลองไชยา

นายพงษ์ศักดิ์ จงจิตร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าใหม่ หมู่ที่17ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เล่าว่าในอดีตชาวบ้านในพื้นที่นี้ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง น้ำมีเพียงพอสำหรับบริโภคและอุปโภคเท่านั้น ทำให้ไม้ผลที่ปลูกทั้งหมาก เงาะ ลองกองยืนต้นตาย  จึงเข้ายื่นฎีกาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำและท่อส่งน้ำบริเวณคลองปากหมาก บ้านทาใหม่ หมู่ที่ 17 แห่งนี้

 

โครงการฝายบ้านปลายน้ำตกพร้อมระบบส่งน้ำฯแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548

ทั้งนี้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความจุประมาณ 40,000 ลูกบาศก์เมตร มีระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาวรวม 8,640 เมตร บ่อพักน้ำ ขนาดความจุ 78 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง สร้างแล้วเสร็จในปี 2551

มีการจัดตั้ง“กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านน้ำตกเพื่อผลผลิต”ขึ้นในปี 2548 เพื่อบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษา โดยเก็บเงินปีละ 100-200บาทตามขนาดของท่อส่งน้ำที่ส่งเข้าแปลงเกษตร  สะสมไว้ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาฝายและระบบส่งน้ำ เป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้น้ำตลอดเส้นทาง

เมื่อวันที่ 27ตุลาคม2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย นายปวัตร์ นวะมะรัตน รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร.  และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เดินทางไปยังโครงการฝายบ้านปลายน้ำตกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าชาวบ้านมีการบริหารจัดการใช้น้ำได้อย่างเข้มแข็ง

 ปัจจุบันโครงการนี้สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านคลองรอก หมู่ที่ 15 และบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนประมาณ 417 ครัวเรือน ราษฎร 1,384 คน รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ประมาณ 808 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

สายน้ำที่ได้จากโครงการฝายบ้านปลายน้ำตกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ชาวตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถส่งให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคง .