newsNorth regionroyal project

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ 1 กลุ่มบ้านนาอ่อน โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 281 ถุง ไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเสื้อกันหนาว จำนวน 416 ชุด ไปมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการ จำนวน 4 พื้นที่หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ 1 กลุ่มบ้านนาอ่อน หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ 2 กลุ่มบ้านห้วยซลอบ หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ 3 กลุ่มบ้านมะโนรา และหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ 4 กลุ่มบ้านห้วยปมฝาด สร้างความปลื้มปีติให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรเสมอมา

โอกาสนี้ คณะฯ ได้พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่โครงการ รับฟังบรรยายสรุปผลสัมฤทธิ์และติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อป่าสักที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ว่า “ป่าสักนวมินทรราชินี” (ป่า-สัก-นะ-วะ-มิน-ทะ-ระ-รา-ชิ-นี) ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2565 ประกอบด้วย งานอำนวยการและบริหารโครงการ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดฝึกอบรมหลักสูตรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รส.ทป.) จำนวน 50 คน งานอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ มีการจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง 75 กิโลเมตร ปลูกฟื้นฟูสภาพป่า 150 ไร่

ส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ่นและส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 25 ไร่ งานศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ จัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ งานป้องกันรักษาป่า มีการจัดตั้งจุดสกัดเพื่อลดปัญหาการเข้าไปกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ป่า ลาดตระเวนออกตรวจปราบปรามในพื้นที่ล่อแหลม และงานพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดทำระบบประปาภูเขา

ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เป็นอาหารในครัวเรือน มีราษฎรได้รับประโยชน์ 4 หมู่บ้าน 3 หย่อมบ้าน (กลุ่มบ้าน) จำนวน 654 หลังคาเรือน รวม 2,285 คน จากนั้น องคมนตรี ร่วมปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม ณ ที่ตั้งสำนักงานหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ 1 เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและร่มเงาให้แก่พื้นที่

ช่วงบ่าย คณะได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านจ่าโบ่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 60 ถุง มอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง ได้แก่ กองร้อยทหารราบ ที่ 1731 ฐานปฏิบัติการบ้านจ่าโบ่ หมวดมวลชนสัมพันธ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 การนี้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.