Central RegionGeneralnewsroyal project

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯเปิดอบรมการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีหญ้าแฝกและดินเขาหินซ้อน

<span;>วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ด้านการให้สีจากหญ้าแฝกและดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบูรพาพาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ และหัวหน้างานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากหญ้าแฝก และดินเขาหินซ้อน มีการนำหญ้าแฝกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างอัตลักษณ์ สามารถนำไปขยายผลสู่ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 ราย

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณรงณ์ ตั้งหลัก วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการย้อมสี มาให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ อาคารฝึกอบรมงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

<span;>ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ