newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566

โอกาสนี้ผู้แทนสำนักงาน กปร. รายงานสรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ และจากการติดตามและขับเคลื่อนฯ ของคณะอนุกรรมการ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สามารถขับเคลื่อนและดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงฝายบ้านโปโฮพร้อมระบบส่งน้ำฯ จังหวัดยะลา, โครงการระบบประปาโรงเรียนลุกนานูลฮากีม จังหวัดยะลา, โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล จังหวัดสตูล, โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยพร้อมระบบส่งน้ำฯ จังหวัดตรัง, โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำฯ จังหวัดระนอง, โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ในเขตพื้นที่ภาคใต้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ทั้งสิ้นจำนวน 20 โครงการ

จากนั้นผู้แทนกรมชลประทานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาฯ จังหวัดยะลา ,โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ,โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ,โครงการวังหีบฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ,โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูฯ จังหวัดตรัง และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วฯ จังหวัดพัทลุง ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จก็จะสร้างประโยชน์ทั้งด้านการป้องกันอุทกภัย การอุปโภคบริโภค และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น

ในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเยี่ยมราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ตามที่นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงขุดลอกอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 เพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน 9 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอร่อนพิบูลย์ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

จากการติดตามและขับเคลื่อนฯ ของคณะอนุกรรมการ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร จำนวน 9 หมู่บ้าน ใน 2 ตำบล ประมาณ 2,481 ครัวเรือน ราษฎร 9,808 คน ประกอบด้วย หมู่ที่ 5, 6, 7 และ 14 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ และหมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ประมาณ 2,000 ไร่ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.