newsroyal projectSouth region

องคมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปัง

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโครงการฯ

โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปังฯ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามที่ราษฎรหมู่ที่ 2 ตำบลหัวไทร ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร ต่อมาในปี 2563 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมชลประทาน ในการดำเนินโครงการโดยการขุดลอกแก้มลิงจำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าออก พร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารระบายน้ำ ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร จำนวนประมาณ 530 ไร่ ประกอบด้วย นาข้าว 500 ไร่ และพืชไร่สวนผสม 30 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสระเก็บน้ำทะเลปัง ขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

โอกาสนี้องคมนตรีและคณะ พบปะสอบถามความเป็นอยู่ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการใช้น้ำอย่างยั่งยืน สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศ์ ได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา ฯลฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 74 โครงการ ซึ่งได้นำประโยชน์สุขมาสู่ราษฎรได้อย่างมั่นคง

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.