pictures of the week

ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร   นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานจัดทำบันทึกลงนามข้อตกลงโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเกษตรจังหวัดพัทลุงกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 9 อำเภอ 26 ตำบล 38 กลุ่ม เป็นเงิน 3,361,440 บาท ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง เมื่อไม่นานนี้