Central Regionnewsroyal project

องคมนตรีประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2566 และติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ รองเลขาธิการ กปร.ได้รายงานสรุปโครงการที่อยู่ในคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 16 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จำนวน 10 โครงการ อาทิ อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี อ่างเก็บน้ำแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ และโครงการที่ต้องประสาน ติดตาม เร่งรัด จำนวน 4 โครงการ

สำหรับโครงการติดตามและขับเคลื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้มีจำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้แก่ โครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2563 สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้แก่ราษฎรตำบลทองมงคล รวม 5 หมู่บ้าน จำนวน 1,938 ครัวเรือน 5,150 คน และโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมกราคม 2565 สามารถสนับสนุนน้ำสำหรับการเกษตร ให้แก่ราษฎรตำบลสามร้อยยอด รวม 5 หมู่บ้าน จำนวน 1,171 ครัวเรือน 2,521 คน และโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมีนาคม 2564 สามารถสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ให้แก่ราษฎรตำบลห้วยยาง จำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 499 ครัวเรือน 1,565 คน

จากนั้นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 105 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 69 โครงการ โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 1 โครงการ โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 โครงการ โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 7 โครงการ โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร จำนวน 4 โครงการ โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา จำนวน 14 โครงการ และโครงการพัฒนาด้านบูรณาการ/อื่น ๆ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สำหรับโครงการที่ยังมีความต้องการขยายพื้นที่รับประโยชน์นั้น พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้แนะนำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงานจัดทำโครงการพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป

นอกจากนี้ คณะรับฟังผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 4 แห่ง ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดสรรที่ดิน เพื่อให้ราษฎรอยู่อาศัยและทำกินในรูปแบบของสหกรณ์ ช่วยให้ราษฎรมีที่ดินทำกิน มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ องคมนตรี ยังได้ยกตัวอย่างหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จด้านแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นตัวอย่างที่ควรศึกษา

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กปร.