newsPublic relations

สำนักงาน กปร. จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ 10

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมสนองพระราชดำริ จำนวน 53 คน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. ร่วมพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมในครั้งนี้ โอกาสนี้ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้

โดยสถาบันอนุชิตพิพรรธน์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย โดยมุ่งหวังให้บุคลากรภาครัฐ เอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนหลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

 

การจัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ 10 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2566 รวม 23 วัน โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริจากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส และ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว (หลัก 22) นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ การบรรยายหัวข้อ หลักการทรงงาน โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. กับการขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริระดับนโยบาย โดย นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ทั้งนี้เพื่อจะได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งจะได้ร่วมกันสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป

 

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.