Generalnews

เครือซีพี ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปีที่ 6ทั่วประเทศ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และบริษัทในเครือฯ ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์  นำคณะผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อาทิ นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจโลตัส ประเทศไทย น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายสมศักดิ์  เลิศชัย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นายภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายหวง เหวยเหว่ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด พร้อมด้วยพนักงานซีพีอาสา และประชาชนร่วมใจผนึกกำลังทำความดี ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ในอีก 41 จุด มีเพื่อนพนักงานซีพีอาสากว่า 1,600 คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ

นายธนินท์ เจียรวนนท์  ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือซีพีนำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม และเพื่อสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยรอบ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้เครือฯ ได้ประกาศให้ทุกวันศุกร์สิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันจิตอาสา สอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม

ในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดกิจกรรมหลักปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู โดยร่วมกับเทศบาลตำบลบางปูและศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู มอบกล้าไม้ต้นโกงกาง จำนวน 5,000 ต้น สำหรับจิตอาสาร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ เพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งและดูดซับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ช่วยปกป้องประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งจากภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากความสมดุลของระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง อีกทั้ง ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนขนาดมหาศาล เนื่องจากมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูง จึงช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก และสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของเนื้อไม้ และกักเก็บคาร์บอนในดินได้ในปริมาณที่มากกว่าป่าบกถึง 6 เท่าตัว นอกจากนี้ ยังเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ จึงนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งศึกษาธรรมชาติ อีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ที่หลากหลาย ในพื้นที่รอบสำนักงาน และพื้นที่สาธารณะ อาทิเช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว จ.ชุมพร จัดกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ราชบุรี ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบลานอริยฉัตรเจดีย์ วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ส่วนทางด้านบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าซีพี ออลล์ มหาชัย ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณลานวัด ณ วัดบัณฑูรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน  ปลูกต้นไม้และทำความสะอาด วัดหนองเรือ จ.ลำพูน บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรมซีพีแรม ปันสุข ส่งมอบอาหาร ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

ขณะที่ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด บำเพ็ญประโยชน์ชุมชนพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เก็บกวาดใบไม้และขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงงาน บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากัด ( ธุรกิจไอศกรีม ) ยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปั้นลูก EM ball และทําบ้านปลา (ซุ้งเชือก) ณ สถานตากอากาศบางปู และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรม E-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ รณรงค์การทิ้งขยะอิเลคทรอนิคส์ให้ถูกวิธี ณ อาคารทรู ทาวเวอร์รัชดาภิเษก