EditorialHappiness from developmentnews

สุขจากการพัฒนา ตอน ฟื้นชีวิตด้วยสายน้ำจากอ่างยางชุม

สมพร คีรีนิล เกษตรกรอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารมายาวนาน

สมพรเล่าว่า ในอดีตเคยทำนากุ้งจนเป็นหนี้ 3ล้านบาท รถหกล้อและรถโฟร์วีลถูกยึด ที่ดินติดจำนอง เมื่อได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าระบบกองทุนฟื้นฟู ทำให้หนี้ลดลงครึ่งหนึ่ง

และได้อาศัยสายน้ำจากอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการดูแลต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและน้ำดอกไม้เบอร์4จำนวน9 ไร่ ขายมะม่วงส่งออกจนสามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมด

นอกจากแปลงมะม่วงแล้ว สมพรยังมีแปลงเกษตรอีก 2แปลง โดยแปลงหนึ่งขนาด 26ไร่ ทำไร่นาสวนผสม ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรี และอีกแปลงขนาดพื้นที่ 21 ไร่ อยู่ในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำยางชุมฯ ปลูกทุเรียน สับปะรด อะโวคาโด พริก มะนาว มะพร้าว มะละกอ กาแฟ โกโก้ และพืชผักสวนครัว ใช้น้ำจากลำห้วยธรรมชาติและเมื่อขาดแคลนน้ำจะไปสูบน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ

สมพรและครอบครัวได้รายได้จากการขายผลผลิตจำนวนกว่า 300,000-400,000 บาทต่อปี ทำให้ครอบครัวมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในโอกาสที่พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมบ้านนางสมพร คีรีนิล

องคมนตรีได้รับฟังความสำเร็จและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำยางชุม โดยราษฎรมีความต้องการแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการขุดบ่อให้กับพื้นที่เกษตรของนางสมพรแล้ว ราษฎรจึงเสนอแนวคิดที่จะสร้างฝายขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำให้กับราษฎร ได้พลิกฟื้นชีวิตของราษฎรที่ยากไร้ ให้มีอาชีพและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังได้รับการสืบสาน รักษาและต่อยอด ให้ราษฎรสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเจริญรุดหน้าสืบไป.

 

บทความโดย สุวินา เอี่ยมสุทธา

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.