Central RegionEditorialHappiness from developmentnewsroyal project

สุขแห่งการพัฒนา ตอน บีบี กรีนฟาร์ม สุขในวัยเกษียณ

ต้นไม้ใหญ่นานาชนิดที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่กลายเป็นผืนป่าขนาดย่อมในพื้นที่บ้านชำขวาง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศราวุธ ภูมินอก และวันวิสา บริบูรณ์พานิช เจ้าของพื้นที่แห่งนี้ เล่าว่า ได้เริ่มต้นปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาในพื้นที่บ้านเกิด มาตั้งแต่ปี 2553 โดยขณะนั้นยังทำงานเป็นลูกจ้างบริษัท แต่มีความตั้งใจว่าจะกลับคืนถิ่นในบั้นปลายชีวิต จึงต้องการมีแหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภค

พื้นที่ 39ไร่แห่งนี้ มีสภาพเป็นดินทรายไม่มีธาตุอาหาร ศราวุธและวันวิสาผู้เป็นภรรยา จึงเริ่มต้นด้วยการขุดสระ

และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองและถั่วพร้ามาใช้หว่านในพื้นที่เป็นปุ๋ยพืชสดมาปรับสภาพดิน พร้อมกับทะยอยปลูกต้นไม้โดยไม่ใช้สารเคมีทั้งยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลง  อีกทั้งยังเรียนรู้การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เมื่อไม้ผลที่ปลูกมาตั้งแต่ก่อนออกจากงานเริ่มให้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก ศราวุธและภรรยาได้นำไปจำหน่ายแต่ได้ราคาไม่ดีและขายผลผลิตไม่ทัน จึงนำความรู้จากการอบรมเรื่องการแปรรูปผลผลิต มาแปรรูปเห็ดเป็นน้ำพริกเห็ดกรอบ และแปรรูปผลไม้เป็นไวน์ผลไม้

โดยมีแนวคิดว่าต่อไปจะนำผลไม้พื้นถิ่นมาผลิตคราฟท์เบียร์สร้างเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

ด้านการจำหน่ายผลผลิตนั้น วันวิสาเล่าว่าเน้นขายทางเฟสบุ้ก พร้อมกับสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดกับเพื่อนบ้าน

ศราวุธและภรรยา ยังปลูกผักหมุนเวียนในโรงเรือน ทำนาปีเพื่อบริโภค เลี้ยงปลาในแปลงนาและในบ่อ

โดยเน้นการบริโภคเหลือแล้วจำหน่าย ทำให้ มีรายได้รายปี เฉลี่ยปีละ 43,500บาท อีกทั้งยังได้รับความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯเมื่อปี 2564 ในการทำเตาเผาถ่านไบโอชาร์ โดยดัดแปลงเป็นเตาเผาถ่านที่ทำจากวงบ่อซีเมนต์ เพื่อให้ได้น้ำส้มควันไม้ไล่แมลงในแปลงพืชผักของตนเอง

วิถีชีวิตด้วยการบริโภคอาหารที่ปลูก ได้โปรตีนจากปลาที่เลี้ยงไว้ มีแหล่งน้ำในการทำเกษตร เหลือจำหน่ายและแบ่งปันความรู้กับเครือข่าย “วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนเขาหินซ้อน” และเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ เช่น วิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ เป็นเพื่อนร่วมเดินไปในวิถีแห่งความพอเพียง ได้สร้างความสุขให้กับศราวุธและภรรยา

องค์ความรู้ที่ศราวุธและภรรยาได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สร้างอาชีพใหม่ในวัยเกษียณ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน สร้างสุขภายใต้ความพอเพียงอย่างยั่งยืน.

บทความโดย สุวินา เอี่ยมสุทธา

ขอบคุณภาพบางส่วนจากบีบี กรีน ฟาร์ม