จรัลธาดา กรรณสูต

newsroyal project

สำนักงาน กปร. สร้างเครือข่ายขยายผลการพัฒนา จัดโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (พพร.) รุ่นที่ 11

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวันที่สอง

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

Read More
newsNortheast regionroyal project

สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More
newsroyal project

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรีขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

Read More
newsroyal project

องคมนตรีประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังติดปัญหา

Read More