ตำรวจตระเวนชายแดน

newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

Read More
newsNorth regionRoyal Newsroyal project

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดน่าน

Read More
newsRoyal News

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และราษฎร จากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read More