พพร

newsroyal project

สำนักงาน กปร. สร้างเครือข่ายขยายผลการพัฒนา จัดโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (พพร.) รุ่นที่ 11

Read More
newsRoyal News

องคมนตรีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้อบรมหลักสูตร นบร.รุ่นที่ 11 และ พพร.รุ่นที่10

Read More
newsPublic relations

สำนักงาน กปร. จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ 10

Read More