ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

newsRoyal Newsroyal project

องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวันที่สอง

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Read More
newsNortheast regionroyal project

ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More
newsNortheast regionroyal project

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

Read More