Agriculture Newsnews

มังคุดสุดฟิน จากถิ่นตะวันออก เข้ากรุงกระจายสู่ผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร มีการจัดโครงการกระจายมังคุดคุณภาพออกนอกแหล่งผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานส่งมอบมังคุดให้แก่ผู้สั่งซื้อมังคุดที่ Pre order ล่วงหน้า ที่เดินทางมารับมังคุด และนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมอบมังคุดแก่ผู้บริโภคอีกด้วย

ประเทศไทยส่งออกมังคุดมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สู่หลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ มีมูลค่ามากกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี ด้วยมังคุดเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ทั้งรูปร่างของผลที่สวยงาม มีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยว เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค จนได้รับฉายาว่า “Queen of Fruits”

ทั้งนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมังคุดหลายภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกผลไม้เขตร้อน แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพที่สำคัญ ส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ในปี 2567 ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พบว่า จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีพื้นที่ให้ผลของมังคุดรวม 172,077 ตัน และได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่ทำการผลิต โดยเฉพาะแปลงใหญ่มังคุดมีทั้งสิ้น 43 แปลง เกษตรกร 1,907 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 18,822 ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาด 172,077 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 49,461 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35 ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 112,616 ตัน คิดเป็นร้อยละ 65 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567)

ช่วงที่ผลผลิตออกกระจุกตัว ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้มังคุดสุกแก่เร็วขึ้น ทำให้แนวโน้มราคาที่เกษตรกรจำหน่ายในช่วงผลผลิตออกกระจุกตัวลดลง อีกทั้งปริมาณมังคุดที่ออกสู่ตลาดมีจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรแปลงใหญ่มังคุดและชาวสวนผลไม้ในภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก จึงควรมีการเตรียมการกระจายสินค้าที่ดี มีการประชาสัมพันธ์เพื่อการกระตุ้นและสร้างกระแสเพิ่มปริมาณการบริโภคภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ที่นอกเหนือการส่งออก และกลไกตลาดปกติที่รองรับได้” นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้กำหนดโครงการกระจายมังคุดคุณภาพออกนอกแหล่งผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อช่วยกระจายมังคุดคุณภาพจากแหล่งผลิตในภาคตะวันออกสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2567 เป็นกลไกสำคัญในการระบายสินค้าในช่วงผลผลิตกระจุกตัวเพื่อป้องกันปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นที่นิยมมากขึ้น โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 8 – 9 และวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร