Central Regionnewsroyal project

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ แหล่งเรียนรู้การทรงงานของ ร.9

ทิวทัศน์ที่งดงาม เมื่อมองลงมาจากเรือนที่ประทับ พลับพลาเขาดอกไม้ เป็นอาณาบริเวณของโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนินการส่งมอบเรือนประทับแห่งนี้ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลและใช้ประโยชน์ทางราชการ โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและดูงาน โดยมีการปรับปรุงอาคารเรือนประทับเขาดอกไม้ ให้เป็นหอนิทรรศการ-จดหมายเหตุเพื่อเผยแพร่การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในลักษณะนิทรรศการถาวร มีการออกแบบตกแต่งภายในให้กลมกลืนกับสถาปัตยกรรมเดิม โดยจัดทำเป็น ห้องภาพยนตร์พาโนรามา ห้องน้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ ห้องแสง สี เสียง “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”

ภาพพิมพ์แคนวาสประดับบันไดทางขึ้น “งานสนองพระราชดำริของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” และภาพพิมพ์แคนวาสกรอบทองเหนือบันไดทางขึ้น “ทรงงานในพื้นที่ทุรกันดาร” นิทรรศการบอร์ดกระจกใส โถงทางเดินชั้น 2 “การทรงงานด้านทรัพยากร ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม”

นอกจากนี้ยังมีการจำลองห้องทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และห้องทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 สำหรับอาคารบริวารยังเป็นห้องฝึกอบรม ห้องพัก ห้องรับประทานอาหาร หอประชุมเอนกประสงค์ อีกทั้งยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 650 เมตร จัดแสดงการจำลองแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 แห่ง โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายหาด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแนวพระราชดำริเกี่ยวกับวนเกษตร ป่าพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแนวพระราชดำริ “ภูเขาป่า”  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแนวพระราชดำริตามพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” และสุดท้ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแนวพระราชดำริ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุ

สำหรับเรือนที่ประทับ พลับพลาเขาดอกไม้เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 .

 

ขอบคุณข้อมูลจากกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.