Central RegionEditorialnewsroyal projectRoyal Story

แรงบันดาลใจจากการทรงงานของ ร.9 สร้างสุขให้พรชัย หารศรี

พรชัย หารศรี เกษตรกร เข้าอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ โดยเริ่มต้นจากการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากประสบอุบัติเหตุรถสิบล้อทับจนสูญเสียขาทั้ง2ข้างและต้องรับประทานอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพ

นับจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เวลาผ่านไป 4ปีพรชัยได้ชักชวนเพื่อนในชุมชนร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวโดยไม่ใช้เคมี โดยใช้หลักการแก้ปัญหาด้วยธรรมชาติ เช่น การใช้ประโยชน์จากไม้3อย่างประโยชน์4อย่าง การใช้น้ำส้มควันไม้ไล่แมลง การบำรุงดินด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือน จนปัจจุบันได้เกิดวิสาหกิจชุมชนร่วมกันสร้างแบรนด์เกษตรอินทรีย์

พรชัยเล่าว่า เมื่อได้ดูโทรทัศน์เห็นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงงานทั้งที่ยังทรงนั่งเก้าอี้วีลแชร์ จึงเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรด้วยตนเอง โดยหลังจากที่ได้เรียนรู้ด้านการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแล้ว จึงขับวีลแชร์เข้าแปลงเกษตร ทำการเพาะปลูกและดูแลพืชผักด้วยตนเอง โดยนำหลักการเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้ จนผ่านการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือ PGS Organics และตนเองก็มีความสุขเพราะสุขภาพดี

พรชัย เป็นเกษตรกรเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จในอาชีพ โดยได้นำผลผลิตทางการเกษตร นำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล ในปั๊มน้ำมัน และร้านพวงครามของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และยังนำผลผลิตอินทรีย์มาจำหน่ายที่ตลาดนัดสินค้าของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้  ในงานนิทรรศการ “ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรม เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

โอกาสนี้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการครั้งนี้ โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมในงานดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในโอกาสครบรอบ 43 ปีของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ องคมนตรีและคณะยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “จากอดีตสู่ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินและน้ำ” รวมถึงนิทรรศการ “ต่อยอดองค์ความรู้ สู่วิถี Next Normal”  กิจกรรม Open House จากหน่วยงานบูรณาการภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

พรชัยเป็นหนึ่งในเกษตรกร ที่มีความสุขเพราะสุขภาพดีขึ้น และยังเดินตามรอยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่ผู้สนใจ

ความสำเร็จจากการขยายผลต่อยอดแนวพระราชดำริของ สำนักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้สร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับพสกนิกรอย่างแท้จริง.