Economics NewsEducation NewsIT Newsnews

ทีเอชนิค จัดอบรมครูทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th สนับสนุนครูทั่วประเทศสร้างเว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อโดเมน ซึ่งการใช้งานโดเมน .th เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สามารถยืนยันความมีตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์ .co.th แสดงให้เห็นว่านิติบุคคลนั้น มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังดำเนินงานอยู่จริง  อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำสถิติและข้อมูลไปต่อยอดให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมที่เหมาะสม ลดปัญหาการเปิดเว็บไซต์หรือใช้อีเมลหลอกลวงได้

เพื่อขยายความรู้ในการทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th ให้มากขึ้น มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ ทีเอชนิค ได้ร่วมกับ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ thaigoodview.in.th จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th อบรมฟรีแก่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ในทุกสาขาวิชาจากทั่วประเทศ

ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวว่าโครงการนี้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทางมูลนิธิฯ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย แก่ครูผู้สอนทุกระดับ โครงการนี้จึงเป็นโครงการเริ่มต้นสำหรับครูผูเ้สอนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสู่นักเรียนได้ และสามารถต่อยอดการใช้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย กับเว็บไซต์เพื่อสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมอย่างทั่วถึง

“เราตั้งเป้าไว้ว่าจะรับสมัครคุณครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกสาขาวิชาจากโรงเรียนทั่วประเทศ 10 จังหวัด ๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน มาอบรมกับเราในปีแรกและมีแนวโน้มว่าจะขยายผลต่อในปีถัด ๆ ไป โดยผลงานเว็บไซต์ของครูผู้เข้าอบรมทุกคนได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการในระดับศูนย์ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้เข้าสู่การประกวดระดับประเทศต่อไป” ดร.เพ็ญศรีกล่าว

ทั้งนี้สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ให้แต่ละโรงเรียนคัดเลือกและส่งครูเข้าสมัครผ่านระบบออนไลน์เพื่อรับการอบรม โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ไม่เกินศูนย์ละ 50 คน โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย นายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ คาดหวังว่าครูจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อโดเมน .th และ .ไทย  ได้พัฒนาทักษะการสร้างเว็บไซต์เพื่อนําไปใช้งานได้จริงและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใช้ชื่อโดเมน .th ไปสู่นักเรียนได้ และครูมีผลงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมกับยุคดิจิทัล

“ในอนาคตสมาคมจะสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งเป็นครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีเว็บไซต์ใช้ชื่อโดเมน .th ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ ให้กับเพื่อนครูทั่วประเทศ” ดร.พรชัยกล่าว

‘การสร้างเว็บไซต์และประโยชน์ของการใช้ชื่อโดเมน .th’ และ ‘เทคนิคการสร้างเว็บการศึกษาให้เป็นที่รู้จักของครู นักเรียน และผู้ปกครองทําได้อย่างไร’ เป็นหัวข้อสำคัญที่วิทยากรเตรียมถ่ายทอดให้กับครูในการอบรมโครงการนี้ โดย อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล เจ้าของเว็บไซต์ thaigoodview.in.th เปิดเผยว่า เราจะสร้างเครือข่ายสําหรับครูที่มีเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th เพื่อเป็นแกนนําในการขยายเครือข่ายให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าใจและเห็นความสําคัญของการมีโดเมน .th ทั้งนี้จะมีเว็บไซต์ webkru.in.th และ เว็บครู.ไทย เป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการพัฒนาการทําเว็บไซต์ด้วยชื่อ โดเมน .th ต่อไป

“ผลงานทั้งหมดของครูที่เข้าอบรมทั้ง 500 เว็บไซต์ จะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก โดยมีเว็บไซต์ โครงการ webkru.in.th และ เว็บครู.ไทย เป็นเว็บไซต์กลางที่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดได้” อ.พูนศักดิ์กล่าว

สำหรับครูที่สมัครเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้มาจาก 10 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ กทม. ศูนย์ลพบุรี ศูนย์กาญจนบุรี ศูนย์จันทบุรี ศูนย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์สงขลา ศูนย์อุบลราชธานี ศูนย์อุดรธานี ศูนย์เชียงใหม่ และศูนย์พิษณุโลก โดยจะจัดการอบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน 2566 ครูที่สนใจเข้าอบรมสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.webkru.in.th  และ เว็บครู.ไทย