newsroyal project

ผ่านไป3วันกับค่ายเยาวชน RDPB รุ่นที่14

วันที่ 24 เมษายน 2567 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14 ดำเนินการมาแล้ว 3 วัน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎรในด้านดิน น้ำ ป่า พลังงานทดแทน และอาชีพ จนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันแรก เยาวชนรับฟัง Talk show ในหัวข้อ ความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผลสำเร็จจากการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร ผู้อำนวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์ และนายสรรัตน์ ปวริญญานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

ทัศนศึกษาดูงานภาพรวมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ฟังบรรยาย “Secret of Storytelling” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย เรียบสกุล

วันที่สอง เข้าฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ ฐานที่ 2 เกษตรกรรม ฐานที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฐานที่ 4 เกษตรนวัตกรรมและทฤษฎีใหม่

จากนั้น ฟังบรรยาย “AI ตัวช่วยสำคัญในการหาข้อมูล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอปอ กลับสกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ธนเชวงสกุล

วันที่สาม เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติที่ศูนย์เรียนรู้บ้านเกษตรกร จำนวน 4 หลัง ประกอบด้วย เรียนรู้เกี่ยวกับป่าไม้ บ้านนายทรงสิทธิ์ หาญมนตรี ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและแปรรูปเห็ด บ้านนายธนงชัย สุวระดี อ.เมืองสกลนคร เกษตรผสมผสานและปศุสัตว์ บ้านนายปัญญา ประชาชิต ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร

และการย้อมผ้าสีธรรมชาติ บ้านนางบองมา พิชัยคำ อ.เต่างอย จ.สกลนคร จากนั้นก็เป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้บ้านเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ในการต่อยอด ขยายผลต่อไป

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.