Editorialnewsroyal projectRoyal StorySouth region

บทความพิเศษ ชีวิตที่ดีขึ้นของชาวกูแบสีรา

มะยะโก๊ะ บือแน อดีต นายก อบต.กอลัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.ต้นพิกุล เล่าให้ฟังถึงอดีต ที่เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28กันยายน 2544.คราวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรรับทราบถึงความเดือดร้อนที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นเวลานาน และยังขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคในช่วงหน้าแล้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2545 ประกอบด้วยด้านการจัดสรรที่ดิน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่

ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ เช่น ส่งเสริมเกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลผลิต รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มทำขนม กลุ่มปักผ้าคลุมผม  และยังได้เรียนรู้การทำเกษตรแผนใหม่ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานต่างๆ

นอกจากนี้ชาวกูแบสีรา ได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับและประยุกต์ใช้ มุ่งเน้นวิถีชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

ในโอกาสที่พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชาวกูแบสีรายังได้นำผลผลิตที่ได้รับการส่งเสริมมาจัดแสดง ซึ่งผลผลิตเหล่านี้ สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

โดย นางสาวฟาตือเมาะ บาเหะ เกษตรกร ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เล่าว่า ผลจากการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งได้รับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวพันธุ์เฉี้ยง ทำให้ปัจจุบันสามารถปลูกข้าวได้ปีละ2ครั้ง มีปริมาณข้าวที่เพียงพอกับการบริโภคและเหลือขายในรูปแบบข้าวกล้องและข้าวสาร และยังนำข้าวรวมทั้งพืชผักสวนครัวมาแปรรูปเป็นอาหารประจำถิ่น เผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่

ชีวิตที่ดีขึ้นของชาวกูแบสีรา ดังจะเห็นได้จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ราษฎรสามารถทำกินได้อย่างอุดมสมบูรณ์ มีการศึกษาที่สูงขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ ด้วยเพราะพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาแก้ไขปัญหา

พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ เห็นผลประจักษ์ชัดถึงความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากชีวิตที่ดีขึ้นของชาวกูแบสีรา.

บทโดย สุวินา เอี่ยมสุทธา