Editorialnewsroyal projectRoyal StorySouth region

บทความ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือชาวนาประดู่

นางวิภาวดี ประทีป ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เล่าว่า พื้นที่ตำบลนาประดู่แม้จะมีสายน้ำจากเทือกเขาสันกาลาคีรีไหลลงมาหล่อเลี้ยง แต่ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เมื่อถึงฤดูแล้งเทศบาลตำบลนาประดู่ต้องซื้อน้ำมาให้ราษฎรใช้อุปโภคบริโภค แต่ก็ยังไม่พอเพียง จึงเป็นตัวแทนถวายฎีกาขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนาประดู่ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

 

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  พร้อมพบปะราษฎร

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2566 ประธาน กปร. ได้อนุมัติงบประมาณเมื่อเดือนตุลาคม 2565 ให้แก่กรมชลประทาน จัดทำโครงการนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน

โดยนางวิภาวดี คาดหวังว่า การก่อสร้างฝายในเดือนมีนาคม 2566 เป็นความหวังให้ชาวนาประดู่ที่จะมีน้ำกินน้ำใช้และทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นสวนยางพารา สวนทุเรียนและไม้ผลแบบสมรม ได้อย่างไม่ขาดแคลน

เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รวม 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนตลาดนัดนาประดู่ ชุมชนบ้านต้นเลียบ ชุมชนบ้านขาคีม ชุมชนหน้าวัด และชุมชนบ้านนาประดู่ จำนวน 561 ครัวเรือน ราษฎร 1,750 คน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนา พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อร่วมบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วถึงและเป็นธรรม

สำหรับจังหวัดปัตตานี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 96 โครงการ ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่มีมากถึง 52 โครงการ รองลงมาคือโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 27 โครงการ (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้สร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรตลอดมา

บทโดย สุวินา เอี่ยมสุทธา.